FC-06 D45 H43 MM

https://scamquestra.com/24-bekapy-sohranenie-informacii-dlya-sledstviya-45.html